नेपाल फार्मेसी परिषदको आगामी (नऔ) नामदर्ता परिक्षाको लागि २०७४ श्रावण ३२ गते भित्र फारम भरि सक्न सम्पूर्ण सम्बन्धित सबैमा सुचित गरिन्छ I