१० औ नाम दर्ता परीक्षाको सम्बन्धमा अत्यन्त जरुरी सूचना