११ औ नाम दर्ता परीक्षाको परीक्षा केन्द्र एबम समयको सम्बन्धमा I