सूचना

नेपाल फार्मेसी परिषद्को मिति २०७७/०५/१४ को सूचना को बुदा न ३ बमोजिम  प्राप्त आबेदनहरुको आधारमा...

Read More

सूचना

नेपाल फार्मेसी परिषद्को मिति २०७७/०५/१४ को सूचना को बुदा न ३ बमोजिम  प्राप्त आबेदनहरुको आधारमा...

Read More

नेपाल फार्मेसी परिषदको १५ औ नाम दर्ता परीक्षा (फर्मासिस्ट...

१.१५ औ नाम दर्ता परीक्षामा सामिल हुने फर्मासिस्टहरुको परीक्षा...

Read More

नेपाल फार्मेसी परिषदको १५ औ नाम दर्ता परीक्षा (फर्मासिस्ट...

१.१५ औ नाम दर्ता परीक्षामा सामिल हुने फर्मासिस्टहरुको...

Read More