Keshav Dhoj Joshi

Chairman

 

Sanjiv Kumar Pandey

Registrar

Amit Kumar Gupta

Member

Shasikant Chaudhary

Member

Mohan Chaudhary

Member

Eurek Ranjit

Member

Narayan Prashad Dhakal

Member