२४ औ नाम दर्ता परीक्षाको नतिजा सम्बन्धि सूचना Call for Participation for CPD training Phase-2 Result of retotaling 24th Name Registration Exam Pharmacy Assistant Result of retotaling 24th name registration exam Pharmacist २४औ नाम दर्ता परीक्षा फर्मासिष्ट(बि.फार्मेसी)को प्रमाण पत्र सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना २४औ नाम दर्ता परीक्षा फर्मासिष्ट(बि.फार्मेसी)को सूचना २४ औ नाम दर्ता परीक्षा (वि. फार्मेसी) सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना २४ औ नाम दर्ता परीक्षामा सफल फार्मेसी सहायक को कागजात बुझाउने एबम प्रमाण पत्र वितरण सम्बन्धमा अत्यन्त जरुरी सूचना Name list for CPD program Call for Participation! 24 औ नाम दर्ता परीक्षा फार्मेसी सहायक सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना