नेपाल फार्मेसी परिषद्को १६ औ नाम दर्ता परीक्षाको आबेदन...

  नेपाल फार्मेसी परिषद्को मिति २०७७/०७/२० गते बसेको...

Read More

प्रदेश न २ को १५ औ नाम दर्ता परीक्षा केन्द्र सम्बन्धी अत्यन्त...

यस परिषद द्वारा लिइने प्रदेश २ को १५ औ नाम दर्ता परीक्षा (२०७७/०६ /२७ ) फर्मासिस्ट एबं फार्मेसी सहायक को परीक्षा  केन्द्र सेन्ट्रल इन्जीनियरिङ कलेज रामानन्द चोक ,जनकपुर धाम रहेको व्यहोरा सम्बन्धित् सबै को जानकारीको लागि अनुरोध छ l  

Read More

सूचना

नेपाल फार्मेसी परिषद्को मिति २०७७/०५/१४ को सूचना को बुदा न ३ बमोजिम  प्राप्त आबेदनहरुको आधारमा...

Read More

सूचना

नेपाल फार्मेसी परिषद्को मिति २०७७/०५/१४ को सूचना को बुदा न ३ बमोजिम  प्राप्त आबेदनहरुको आधारमा...

Read More

नेपाल फार्मेसी परिषदको १५ औ नाम दर्ता परीक्षा (फर्मासिस्ट...

१.१५ औ नाम दर्ता परीक्षामा सामिल हुने फर्मासिस्टहरुको परीक्षा...

Read More

नेपाल फार्मेसी परिषदको १५ औ नाम दर्ता परीक्षा (फर्मासिस्ट...

१.१५ औ नाम दर्ता परीक्षामा सामिल हुने फर्मासिस्टहरुको...

Read More