नेपाल फार्मेसी परिषद्को अत्यन्त जरुरी सूचना

नेपाल फार्मेसी परिषद्को अत्यन्त जरुरी सूचना...

Read More

१९ औ नाम दर्ता परीक्षामा सफल फार्मेसी सहायक एबम फ़र्मासिष्टहरुको...

नेपाल फार्मेसी परिषदले संचालन गरेको १९ औ नाम दर्ता परीक्षामा सफल फार्मेसी सहायक एबम फ़र्मासिष्टहरुले निम्नानुसारको...

Read More

नेपाल फार्मेसी परिषद्को अत्यन्त जरुरी सूचना ।

                                                                                     ...

Read More

१७ औ नाम दर्ता परीक्षाको लागि फर्मासिष्ट तर्फ को स्वीकृत...

१७ औ नाम दर्ता  परीक्षाको लागि फर्मासिष्ट तर्फ को स्वीकृत  आवेदकको नामावली 

Read More

१६ औ नाम दर्ता परीक्षाको परीक्षा केन्द्र सम्बन्धमा अत्यन्त...

नेपाल फार्मेसी परिषद्को मिति २०७७/१०/३० मा हुने १६ औ नाम दर्ता परीक्षा को परीक्षा केन्द्र निन्म बमोजिम तोकिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि अनुरोध छ l परीक्षा संकेत न :- G 160001- G160500( फर्मासिष्ट ): नोबेल एकेडेमी ,नया बानेश्वर             ...

Read More

१६ औ नाम दर्ता परीक्षा डिप्लोमा इन फार्मेसी तर्फ बैदेशिक...

१६ औ नाम दर्ता परीक्षा डिप्लोमा इन फार्मेसी तर्फ बैदेशिक बोर्ड बाट उतिर्ण  निम्न आवेदकहरुले सकल कागजात एबम Equivalence Letter सहित सूचना  प्रकाशन भएको मितिले सात दिन भित्र परिषदको कार्यालयमा सम्पर्क गर्न अनुरोध छ साथै  अन्य अवस्थामा आवेदक स्वंम जिमेवार हुने व्यहोरा जानकारीको लागि...

Read More

१६ औ नाम दर्ता परीक्षाको लागि डिप्लोमा इन फार्मेसी तर्फ...

१६ औ नाम दर्ता परीक्षाको लागि डिप्लोमा इन फार्मेसी तर्फ स्वीकृत  आबेदकहरुको नामावली

Read More