नेपाल फार्मेसी परिषद्को अत्यन्त जरुरी सूचना ।

                                                                                     ...

Read More

१७ औ नाम दर्ता परीक्षाको लागि फर्मासिष्ट तर्फ को स्वीकृत...

१७ औ नाम दर्ता  परीक्षाको लागि फर्मासिष्ट तर्फ को स्वीकृत  आवेदकको नामावली 

Read More

१६ औ नाम दर्ता परीक्षाको परीक्षा केन्द्र सम्बन्धमा अत्यन्त...

नेपाल फार्मेसी परिषद्को मिति २०७७/१०/३० मा हुने १६ औ नाम दर्ता परीक्षा को परीक्षा केन्द्र निन्म बमोजिम तोकिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि अनुरोध छ l परीक्षा संकेत न :- G 160001- G160500( फर्मासिष्ट ): नोबेल एकेडेमी ,नया बानेश्वर             ...

Read More

१६ औ नाम दर्ता परीक्षा डिप्लोमा इन फार्मेसी तर्फ बैदेशिक...

१६ औ नाम दर्ता परीक्षा डिप्लोमा इन फार्मेसी तर्फ बैदेशिक बोर्ड बाट उतिर्ण  निम्न आवेदकहरुले सकल कागजात एबम Equivalence Letter सहित सूचना  प्रकाशन भएको मितिले सात दिन भित्र परिषदको कार्यालयमा सम्पर्क गर्न अनुरोध छ साथै  अन्य अवस्थामा आवेदक स्वंम जिमेवार हुने व्यहोरा जानकारीको लागि...

Read More

१६ औ नाम दर्ता परीक्षाको लागि डिप्लोमा इन फार्मेसी तर्फ...

१६ औ नाम दर्ता परीक्षाको लागि डिप्लोमा इन फार्मेसी तर्फ स्वीकृत  आबेदकहरुको नामावली

Read More

१६ औ नाम दर्ता परीक्षा (ब्याचलर इन फार्मेसी ) तर्फको आवेदकहरु...

यस परिषद द्वारा संचालन हुन लागेको १६ औ नाम दर्ता परीक्षाको लागि ब्याचलर इन फार्मेसीको कैफियत सहितको नामावली निम्न अनुसार छ I कैफियत देखिएका आवेदकहरुले यो सूचना प्रकाशन भएको मितिले ३ दिन भित्र परिषदमा सम्पर्क गर्न अनुरोध छ I

Read More

नेपाल फार्मेसी परिषद्को १६ औ नाम दर्ता परीक्षा सम्बन्धी...

  नेपाल फार्मेसी परिषद्को मिति २०७७/१०/१५ को बैठकको निर्णय बमोजिम यस परिषदद्वारा संचालन...

Read More

नेपाल फार्मेसी परिषद्को १६ औ नाम दर्ता परीक्षाको आबेदन...

  नेपाल फार्मेसी परिषद्को मिति २०७७/०७/२० गते बसेको...

Read More

प्रदेश न २ को १५ औ नाम दर्ता परीक्षा केन्द्र सम्बन्धी अत्यन्त...

यस परिषद द्वारा लिइने प्रदेश २ को १५ औ नाम दर्ता परीक्षा (२०७७/०६ /२७ ) फर्मासिस्ट एबं फार्मेसी सहायक को परीक्षा  केन्द्र सेन्ट्रल इन्जीनियरिङ कलेज रामानन्द चोक ,जनकपुर धाम रहेको व्यहोरा सम्बन्धित् सबै को जानकारीको लागि अनुरोध छ l  

Read More