नेपाल फार्मेसी परिषद्को अत्यन्त जरुरी सूचना नेपाल फार्मेसी परिषद्को २३ औ नाम दर्ता परीक्षा फार्मेसी सहायकको सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना Urgent Notice :Pharmacy Assistant Approved and Conditional List with Symbol number Urgent Notice for 23rd Name Registration Exam Pharmacist Urgent Notice for 23rd Name Registration Exam Pharmacist नेपाल फार्मेसी परिषद्को २३ औ नाम दर्ता परीक्षा सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना नेपाल फार्मेसी परिषद्को अत्यन्त जरुरी सूचना नेपाल फार्मेसी परिषद्को २३ औ नाम दर्ता परीक्षाको आवेदन सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना नेपाल फार्मेसी परिषद्को फार्मेसी शिक्षा प्रदान गर्ने शिक्षण संस्थाहरुको लागि अत्यन्त जरुरी सूचना नेपाल फार्मेसी परिषदको २२ औ नाम दर्ता परीक्षा फार्मेसी सहायकको नतिजा सम्बन्धि सूचना