१२ औ नाम दर्ता परीक्षाको प्रमाणपत्र वितरण सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना<