१५ औ नाम दर्ता परीक्षा सम्बन्धि अत्यन्तै जरुरी सूचना<