१५ औ नाम दर्ता परीक्षा फर्मासिष्ट तर्फको स्वीकृत आवेदकको नामावली <