१.१५ औ नाम दर्ता परीक्षामा सामिल हुने फर्मासिस्टहरुको परीक्षा संकेत नम्बर पुनःकायम गरिएको हुदा परिषद को website www.nepalpharmacycouncil.org.np भित्र को Documents मा गइ 15th Licensure Exam Applicant Name List (Pharmacist)मा किलिक गरि वा डाउनलोड गरि हेर्न सकिने छ l
२. बिभिन्न प्रदेशका आबेदकहरु तर हाल बागमती प्रदेशबाट  परीक्षा दिन निबेदन दिएका आवेदकहरुको हकमा अर्को सुचना मार्फत जानकारी गराइने छ I
३. बाकि आवेदकहरुको हकमा परिषद्को website मा उल्लेख भए बमोजिमको प्रदेशमा नै परीक्षा केन्द्र तोकिने छ I