यस परिषद द्वारा लिइने प्रदेश २ को १५ औ नाम दर्ता परीक्षा (२०७७/०६ /२७ ) फर्मासिस्ट एबं फार्मेसी सहायक को परीक्षा  केन्द्र सेन्ट्रल इन्जीनियरिङ कलेज रामानन्द चोक ,जनकपुर धाम रहेको व्यहोरा सम्बन्धित् सबै को जानकारीको लागि अनुरोध छ l