नेपाल फार्मेसी परिषद्को १६ औ नाम दर्ता परीक्षाको आबेदन फारम सम्बन्धि सूचना<

 

नेपाल फार्मेसी परिषद्को मिति २०७७/०७/२० गते बसेको बैठकको निर्णय अनुसार यस परिषद बाट संचालान हुने १६ औ नाम दर्ता परीक्षाको आबेदन फारम भर्ने मिति २०७७/०९/०६ देखि २०७७/१०/०६ सम्म कायम गरिएको व्यहोरा समन्धित सबैमा जानकारीको लागि अनुरोध छ l

नोट :-

१.नाम दर्ता आबेदन फारम भर्नको लागि परिषद्को Website(https://www.nepalpharmacycouncil.org.np) मा गइ Name Registration Form मा गइ आफ्नो आबेदन फारम भर्न सकिन्छ l

२. कुनै पनि आवेदकले ३ पटक भन्दा बढी आवेदन फारम भरेको खण्डमा सो आबेदन रद्द गरिनेछ l

३.नाम दर्ता आबेदन फारम भर्दा कुनै पनि कागजात प्रमाणित हुन नसकेको अबस्थामा त्यस्तो आबेदन रद्द गरिनेछ l

४. आबेदन फारममा माग गरिएको सम्पूर्ण कागजातहरु संलग्न नभएको अबस्थामा त्यस्तो आबेदनलाइ मान्यता दिन परिषद बाध्य हुने छैन l

५ .नाम दर्ता परीक्षा शुल्क रु ३००० कायम गरिएको छ l

 

 

 

सन्जिब कुमार पाण्डेय

रजिष्ट्रार