नेपाल फार्मेसी परिषद्को १६ औ नाम दर्ता परीक्षा सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना<

 

नेपाल फार्मेसी परिषद्को मिति २०७७/१०/१५ को बैठकको निर्णय बमोजिम यस परिषदद्वारा संचालन हुने १६ औ नाम दर्ता परीक्षाको मिति २०७७/१०/३० गते कायम गरिएको साथै परीक्षाको केन्द्र र समय अर्को सुचना प्रकाशित गरि जानकारी गराइनेछ Ι

नोट :-१६ औ नाम दर्ता परीक्षाको प्रवेशपत्र परिषद्को कार्यालयबाट निम्न मितिमा प्रदान गरिनेछ Ι

डिप्लोमा इन फार्मेसी :- ०७७/१०/२५ र २६ गते Ι

ब्याचलर इन फार्मेसी :- ०७७ १०/२७ र २८ गते Ι

 

 

सन्जिब कुमार पाण्डे

रजिष्ट्रार