१६ औ नाम दर्ता परीक्षामा उतिर्ण परीक्षार्थीहरुको लागी अत्यन्त जरुरी सूचना <