दोश्रो पटक प्रकाशित  मिति :२०७७/११/२५

नेपाल फार्मेसी परिषदको बैठक न ११५ को निर्णय बमोजिम परिषद ऐनको दफा ९ को उपदफा (क) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरि कुनै पनि सामुदायिक फार्मेसी वा अस्पताल फार्मेसीमा औषधि Dispensing मा कार्यरत रहेका फर्मासिष्ट र फार्मेसी सहायकले औषधि Dispensing गर्दा  देहायको Name Tag सहितको सेतो एप्रोन लगाई मात्र Dispensing गर्नु पर्ने अनिवार्य व्यवस्था लागु गर्ने निर्णय भएको हुदा सोहि अनुसार गर्न /गराउन अनुरोध छ I फर्मासिष्ट/फार्मेसी सहायकले यसको उल्लंघन गरेमा परिषदको Code of Conduct पालना नगरेको मानिने छ I

क .फर्मासिष्टले (सेतो एप्रोन) हरियो Background मा सेतो रंगको अक्षरमा नाम, पद , र परिषद दर्ता नम्बर अकित एप्रोन प्रयोग गर्ने I

ख . फार्मेसी सहायकले (सेतो एप्रोन) निलो Background मा सेतो रंगको अक्षरमा नाम, पद , र परिषद दर्ता नम्बर अकित एप्रोन प्रयोग गर्ने I

रजिष्ट्रार