नेपाल फार्मेसी परिषद् नियमावली,२०५९ को परिच्छेद -७ को ७.२ को ब्यबस्था अनुसार यस परिषदमा  दर्ता भएका फार्मेसी ब्यबसायीहरुले ब्यबसाय परिवर्तन गर्दा वा छोड्दा परिषदमा सूचना नगरेको पाइएकोले सूचना प्रकाशित भएको मितिले १ महिना  भित्र दर्तावाला फार्मेसी ब्यबसायीले फार्मेसी व्यवसाय छाडेमा वा ठेगाना परिवर्तन गरेमा निजले सो को जानकारी लिखित रुपमा परिषदको रजिष्ट्रारलाइ सुचित गर्न अनुरोध छ I

 

सन्जिब कुमार पाण्डेय

रजिष्ट्रार