नेपाल फार्मेसी परिषद्को अत्यन्त जरुरी सूचना ।<

                                                                                                                                          नेपाल फार्मेसी परिषद्को अत्यन्त जरुरी सूचना ।         

                                                                                                                                                                                                                              तेस्रो पटक प्रकाशित वेबसाइट
                                                                                                                                                                                                                                      मिती :२०७८।०५।२९

नेपाल फार्मेसी परिषद्को नियमावली , २०५९ को परिच्छेद— ७ को नियम ७.४ “नाम दर्ताको अभिलेख अध्यावधिक राख्न बिबरण उपलव्ध गराउनु पर्ने” व्यवस्था बमोजिम यस परिषद्वाट नाम दर्ता प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको सम्पूर्ण फर्मासिष्ट÷फार्मेसी सहायकले बिवरण अध्यावधिक गरी प्रमाणपत्र अनिवार्य रुपमा गउमबतभ गनुपर्ने छ । नाम दर्ता प्रमाणपत्र गउमबतभ नगरिएको खण्डमा त्यस्ता फार्मेसी व्यवसायीको नाम अध्यावधिक सूचीमा समावेश नगरिने व्यहोरा यसै सूचना वाट जानकारी गराइन्छ साथै नाम दर्ता प्रमाणपत्रको गउमबतभ गराउन व्यक्ति स्वयम्को उपस्थिति अनिवार्य छ ।

संजिव कुमार पाण्डे
         रजिष्ट्रार