नेपाल फार्मेसी परीषद को १८ औ नाम दर्ता परीक्षा सम्बन्धित अत्यन्त जरुरी सूचना <