१९ औ नाम दर्ता परीक्षा सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना<

०७९/०२/२२

 

१९ औ नाम दर्ता परीक्षा सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना

 

मिति २०७९/०२/२० को नेपाल फार्मेसी परिषद्को निर्णय बमोजिम यस परिषद्द्वारा संचालन हुने १९ औ नाम दर्ता परीक्षाको मिति फर्मासिष्ट तर्फ २०७९/०२/२८ गते र फार्मेसी सहायक तर्फ मिति २०७९/०३/०४ गते कायम गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैमा जानकारीको लागि अनुरोध छ

 

                                                 

                                                  संजिव कुमार पाण्डेय

                       रजिष्ट्रार