जो जस संग सम्बन्धित छ<

०७९/०३/०१

जो जस संग सम्बन्धित छ

 

नेपाल फार्मेसी परिषदको १९ औ नाम दर्ता परीक्षा  फार्मेसी सहायक को स्वीकृत आबेदन परीक्षा क्रमांक न १९०८७४ मा सन्तोस कुमार यादव सिटीईभीटि रजिस्ट्रेसन न DPH  ०१२८७-०१६ कायम गरिएको व्यहोरा अनुरोध छ ।

 

 

 

नाम दर्ता तथा परीक्षा समिति

नेपाल फार्मेसी परिषद