१९ औ नाम दर्ता परीक्षामा सफल फार्मेसी सहायक एबम फ़र्मासिष्टहरुको  लागि नाम दर्ता प्रमाण पत्र सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना<

नेपाल फार्मेसी परिषदले संचालन गरेको १९ औ नाम दर्ता परीक्षामा सफल फार्मेसी सहायक एबम फ़र्मासिष्टहरुले निम्नानुसारको मितिमा कार्यालय समयमा शैक्षिक योग्यताको सम्पूर्ण सक्कल कागजात सहित उपस्थित भइ आफ्नो नाम दर्ता प्रमाण-पत्र लिन सक्ने व्यहोरा सम्बन्धित सबैमा जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

नोट : कुनै कारण बस आफ्नो नाम दर्ता प्रमाण-पत्र तोकिएको समयमा लिन असमर्थ भएमा सो को पूर्व जानकारी परिषदमा गराउनु पर्नेछ ।

Symbol Number

Date

 

Symbol Number

Date

D190003-D190087

Monday ,23rd shrawan

 

G190003-G 190131

Monday ,23rd shrawan

D190089-D190182

Monday ,23rd shrawan

 

G190134-G 190297

Tuesday ,24 Shrawan

D190183-D190245

Tuesday ,24 Shrawan

 

G190300-G 190478

Wednesday ,25 Shrawan

D190246-D190336

Tuesday ,24 Shrawan

 

G190479-G 190599

Thrusday ,26 Shrawan

D190427-D190502

Wednesday ,25 Shrawan

 

G190600-G 190868

Monday,30 Shrawan

D190503-D190596

Thrusday ,26 Shrawan

     

D190602-D190700

Thrusday ,26 Shrawan

     

D190702-D190808

Sunday , 29 Shrawan

     

D190812-D190896

Sunday , 29 Shrawan

     

D190899-D190986

Monday,30 Shrawan

     

D190991-D191016

Monday,30 Shrawan