२१ औ नाम दर्ता परीक्षाको आवेदन सम्बन्धमा अत्यन्त जरुरी सूचना<