नेपाल फार्मेसी परिषदको Good Standing Letter / No objection Letter/ Eligibility certificate सम्बन्धित अत्यन्त जरुरी सूचना<

२०७८/०२/२५

नेपाल फार्मेसी परिषदको Good Standing Letter / No objection Letter/ Eligibility certificate सम्बन्धित अत्यन्त जरुरी सूचना

कोविड -१९ को बढ्दो संक्रमणको अबस्थामा सुरक्षितरूपमा परिषद सेवा प्रवाह गर्न प्रतिबद्ध छ यसै सन्दर्भमा  Good Standing Letter / No objection Letter /Eligibility certificate का लागि परिषदमा आबश्यक कागजातहरु निम्न ई-मेल ठेगानामा पठाई सो सेवाहरु लिन सकिने हुदा सो को लागि  परिषद्को कार्यलयमा आउन आबश्यक नरहेको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारी को लागि अनुरोध छ I

ई-मेल ठेगाना:

registrar@nepalpharmacycouncil.org.np

sanjeevpandey925@gmail.com

sanjeevpandey925@hotmail.com

 

Good Standing Letter को लागि आबश्यक कागजातहरु:

१.नागरिकताको प्रतिलिपि

२.पासपोर्टको प्रतिलिपि

३.हस्तलिखित निबेदनको प्रतिलिपि

४.परिषद को म्याद भएको नाम दर्ता प्रमाण पत्र को प्रतिलिपि

५.डी. फार्मेसी / बि . फार्मेसी को ट्रान्सकृपट को प्रतिलिपि

६. हालको पेशागत संलग्नता खुल्ने कागजात

७. शुल्क तिरेको बैंक भौचर / इ सेवाको प्रमाण

 

 

संजिव कुमार पाण्डे

   रजिष्ट्रार