क्र.सं. अध्यक्ष अवधि (वि.सं) रजिष्ट्रार अवधि (वि.सं)
1 शिव बहादुर कार्की २०५८।६।८ – २०६२।६।७ भुपेन्द्र बहादुर थापा २०५८।६।८ – २०५९।७।२०
2 डा. शान्त राज जोशी २०६२।७।१० – २०६३।१।२४ राधा रमण प्रसाद २०५९।७।२१ – २०६३।१।२४
3 डा. पन्ना थापा २०६३।५।२२ – २०६७।५।२१ बालकृष्ण खकुरेल २०६३।५।२२ – २०६७।५।२१
4 यज्ञ प्रसाद न्यौपाने २०६७।९।२४ – २०७१।९।२३ विजय यादव २०६७।९।२४ – २०७१।९।२३
5 बाबुराम हुमागाई २०७१/१०/५ –२०७३/११/१६   सम्म यादव पाण्डे २०७१/१०/५ –२०७३/११/१६   सम्म
6 केशव ध्वज जोशी २०७३/११/१७- २०७७/११/१६  पान बहादुर क्षेत्री २०७३/११/१७- २०७७/११/१६