नेपाल फार्मेसी परिषद द्वारा प्रमाणीकरण हुन नसकेका निम्न दर्ता न र नाम दर्ता प्रमाण पत्र मिति ०७८/०३/२८ गते को निर्णय बमोजिम खारिज गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारी को लागि अनुरोध छ I

 

A 4628

A 4623

A 6897

A  4616

A 4626

A 6899

A 3046

A 4627

A 6905

A 3059

A 4634

A6441

A 3627

A 4635

 

A 3679

A 6249

 

A 3680

A 6339

 

A 3682

A 6356

 

A 3765

A 6359

 

A 3913

A 6365

 

A 4034

A 6366

 

A 4067

A 6404

 

A 4070

A 6770

 

A 4074

A 6776

 

A 4084

A 6778

 

A 4602

A 6780

 

A 4603

A 6875

 

A 4607

A 6877

 

A 4619

A 6890

 

A 4621

A 6896

 

I